دکتر مریم محمد نژاد

1 از
قبلی بعدی

جزئیات آگهی

  • شناسه تبلیغ: 1358

  • تاریخ ارسال: ۱۳۹۸-۰۴-۰۹

  • موقعیت مکانی : تهران

  • تلفن: 021-88963001~2_09195735241

  • بازدیدها: 146

  • وب سایت:

توضیحات آگهی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻐﻠﯽ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ:
دارای ﻣﻄﺐ ﺷﺨﺼﯽ
۱۳۸۷ – ۱۳۹۰: ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺳﻌﯽ، ﺳﺒﺰوار ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و MMT ، ﺳﺒﺰوار
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺒﺰوار
دﺳﺘﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۷-۱۳۸۴
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، ﺷﺎﻫﺮود ۱۳۸۴-۱۳۸۳
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻋﻈﯿﻤﺎ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻫﺮود ۱۳۸۳-۱۳۸۱
ﮐﺎرورز ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان ۱۳۸۰-۱۳۷۹
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ازﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در آزﻣﻮن ﺑﻮرد ﮐﺸﻮری رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ۱۳۸۷
رﺗﺒﻪ دوم در آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۶
رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۵
رﺗﺒﻪ ۴۴۰ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورودی داﻧﺸﮕﺎه، رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ۱۳۷۳

دیدگاه

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

با موفقیت! با تشکر از ارسال دیدگاه شما ، پس از بررسی نمایش داده خواهد شد
شما ممکن است یکی از فیلد ها را خالی را بگذارید یا خیلی سریع می توانید ارسال کنید